Giới thiệu

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

GIÁM ĐỐC

Ths.ks LÊ THÀNH TRUNG

 

P. GIÁM ĐỐC

Ks. LƯỢNG THANH TỚI

 
   

 


Ks. NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA                       Ks. HỒ QUỐC DŨNG                     KẾ TOÁN . NGUYỄN THỊ HẢO

 

 
 

 

 

 

 

 

KTS. HUỲNH NHẬT XUÂN AN                                       HV. NG T THÙY TRANG