Giới thiệu

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

GIÁM ĐỐC

Ths.ks LÊ THÀNH TRUNG

 

P. GIÁM ĐỐC

Ks. NGUYỄN BẢO LỤC

 
   

 


Ks. LƯỢNG THANH TỚI                       Ks. TRƯƠNG KHẮC HIẾU                     KẾ TOÁN . ĐINH HOÀNG PHÚC

 

 
 

 

 

 

 

 

KTS. NG ĐÀO NHẤT ANH                    KTS. PHẠM T MINH CHÂU                   HV. NG T THÙY TRANG